Ježíši, Dobrý pastýři,

děkujeme Ti za tvého služebníka Josefa Toufara.

Dlouhá léta trpělivě usiloval stát se Tvým knězem a Tys mu dal sílu a své požehnání, aby překonal řadu překážek i protivenství.

Stal se příkladným knězem, kterému nescházela obětavost, pracovitost, sociální citlivost ani humor. Hledal Tvou vůli, nechal se jí vést a inspiroval řadu následovníků ve kněžství.

Pro svoji horlivou kněžskou činnost byl pronásledován, brutálně trýzněn a umučen. V děsivých podmínkách valdické cely zachoval věrnost Tvé církvi, nezradil své vnitřní přesvědčení a vytrval ve víře a naději.

Tebe, jenž jsi řekl „vezmi svůj kříž a následuj mě", prosíme:

dej nám téhož Ducha odvahy, statečnosti a vytrvalosti, kterým jsi naplňoval svého služebníka Josefa Toufara, abychom byli pevnější ve svědectví víry, vytrvalejší v naději a dokonalejší v lásce.

Na přímluvu Panny Marie, kterou Tvůj kněz Josef vzýval v hodinách svého mučení a umírání, nám uděl milost brzkého blahořečení služebníka Josefa Toufara,

abychom mohli mít skrze jeho přímluvu účast na Tvých zaslíbeních.

Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků.

Amen.

Modlitba ke stažení ve formátu PDF